غمگین (Sad)

پلی لیست Wintertime Sadness
Life Sucks
پلی لیست All The Feels
پلی لیست Sin Ti
پلی لیست Sad Summer
پلی لیست Bolly Melancholy
پلی لیست Sad Songs